Ordninger for finansiering og økonomisk starthjelp

Det finnes en rekke ordninger med finansiering og økonomisk starthjelp for nyetablerte bedrifter. Staten, Fylkeskommunen og kommunene er aktive bidragsytere og tilretteleggere. Alle ordningene er opprettet for å oppnå prioriterte politiske satsingsområder. Saksbehandling forutsetter skriftlig søknad med vedlegg, og skjer etter oppgitte føringer og retningslinjer.
Her er noen av ordningene som kanskje kan være aktuelle for din forretningside:

Regionalt næringsfond

Formålet med Regionalt Næringsfond er å fremme ny næringsvirksomhet, samt videreutvikle eksisterende bedrifter. Bidragsytere i fondene er Agder fylkeskommune sammen med de kommunene som er med i fondet. Du anbefales å kontakte næringsmedarbeideren i din hjemkommune før du søker. Her vil du få viktig orientering omkring søknadsprosessen, -kriterier, -frister og saksbehandlingen.

 

Regionalt Næringsfond for kommunene; Grimstad, Arendal og Froland

Regionalt Næringsfond for kommunene; Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli.

 

Regionalt Næringsfond Setesdal, for kommunene; Bykle, Valle, Bygland og Evje Hornes

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er statens viktigste pådriver i nærings- og distriktspolitikken. De har ansvar for å hjelpe deg som har en forretningsidé, går med planer om utvikling av en ny eller etablert bedrift, eller trenger nye kontakter for å komme videre i forretningsutviklingen.
Innovasjon Norge dekker i utgangspunktet alle bransjer over hele landet og prioriterer bedrifter eller tiltak som innebærer nyskaping, kompetanseutvikling, miljø og internasjonalisering.

SkatteFUNN

SkatteFUNN gir skatteytere som driver virksomhet i Norge et fradrag i skatt på inntil 20 prosent av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter etter nærmere fastsatte regler. Ordningen er hjemlet i skatteloven og administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Innovasjon Norge.

NAV

Dersom du er registrert og mottar ytelser fra NAV kan du søke til NAV om å beholde dagpenger eller arbeidsavklaringspenger  i en kortere periode mens du planlegger oppstart av egen næringsvirksomhet.

 

OBS! Før du søker anbefaler vi at du først tar en prat med din lokale saksbehandler hos NAV. Du vil også trenge en Næringsfaglig vurdering til søknaden din.

Hovedkontaktperson hos NAV Agder; Kirsten Jomaas Bendiksen, NAV Arendal.

Connect Sørlandet

CONNECT er et internasjonalt, non-profit bedriftsnettverk som fremmer innovasjon og entreprenørskap ved å koble gründer/vekstselskap med kompetanse og kapital. Tilbudet er gratis for gründer.

 

CONNECT Springbrett® er en 2-3 timers workshop hvor gründer/vekstbedrift presenterer forretningsplan for et panel av fagpersoner. Disse har skreddersydd kompetanse (marked, salg, forretningsutvikling, økonomi osv).

 

Connect Partnerforum® er viktige møtearenaer for gründere, næringsliv og investorer.

 

CONNECT Investorforum® presenteres gründer-/vekstbedrift for investorer og samarbeidspartnere.

Næringshage

En SIVA næringshage er et offentlig/privat utviklingsmiljø som samlokaliserer mindre bedrifter for å fremme vekstkraft, samarbeid og faglig utvikling.  Samarbeidet baseres på en avtale som avklarer felles forventninger og subsidierte timepriser på tjenestene.

Sørlandsporten Næringshage i Risør har et tett samarbeid med næringskonsulentene i kommunene og Etablerersenteret IKS.

Risør Kommune disponerer noen kontorer i Sørlandsporten Næringshage som stilles vederlagsfritt til disposisjon for grundere i Risør, etter forhåndsavtale med Risørs Næringssjef Kamilla Solheim.

Inkubatorer

En SIVA inkubator er et offentlig/privat utviklingsmiljø for nye bedrifter. I en inkubator får gründere tilgang til profesjonelle forretningsutviklere, kapital og nettverk. Samarbeidet baseres på en Inkubatoravtale som avklarer felles forventninger og subsidierte timepriser på tjenestene.

Inkubatormiljøet; Innoventus Sør AS i Grimstad Teknologipark  har et tett samarbeid med næringskonsulentene i kommunene og Etablerersenteret IKS.